VAD ÄR DEN GENOMSNITTLIGA AVKASTNINGEN AVJORDGUBBAR?

Allt beror på plantornas ålder, sort, hälsa, täthet, vattentillgång under fruktsättning och tillväxt, rikligt mednäringsämnen i jorden, förekomst av bin vid blomningstidpunkten osv. osv. Men naturligtvis kan man frestas att göraen sådan uppskattning, med en viss approximation. Om vi antar att en god avkastning från en produktionsplantage,där t.ex. 50 000 plantor växer på 1 hektar, är t.ex. 25 ton/ha, innebär det att man i genomsnitt samlar in 0,5 kg fruktfrån en planta. Om vi alltså planterar 500 jordgubbsplantor på en yta av 100 kvadratmeter, använder friska plantor,inte låter vår gröda bli ogräsbevuxen eller torr, inte glömmer bort gödsling och skydd (helst med hjälp av biologiskapreparat), så kan vi teoretiskt sett räkna med en avkastning på 250 kg. I praktiken kan den vara ännu högre, men omvi försummar något viktigt element kan den bli ännu lägre.

VILKEN ÄR DEN BÄSTA FÖRFRUKTEN FÖRJORDGUBBAR? EFTER VILKA GRÖDOR ÄR DETBÄTTRE ATT INTE PLANTERA JORDGUBBAR?

Ettåriga baljväxter (ärter, bönor, men även lupiner, bondbönor och vicker), rotfrukter (morötter, selleri, persilja,rödbetor) är en bra förfrukt; större odlingar bör planteras med. Efter spannmålen bör man odla fababöna, raps ellersenap. Idealiska förfrukter (av fytosanitära skäl) är sammet och bovete. Vi rekommenderar inte att man planterarjordgubbar efter jordgubbar. Det är lämpligt att plantera efter tomater, potatis, tobak, gurkor, hallon och brassica (kål,blomkål, broccoli). Det är inte heller tillrådligt att plantera jordgubbar efter majs, som är värd för nematoder somskadar rotsystemet, och, på grund av risken för förekomst av ett stort antal larver av sväll-, skorp- och trådmask,efterfleråriga baljväxter (klöver, lusern) samt efter betesmarker.

VILKEN SORT AV JORDGUBBAR ÄR BÄST?

Vi ska inte leta efter den enda bästa sorten, för vi kommer inte att hitta den. Om vi redan har bestämt oss för att lekaodlare bör vi välja åtminstone några sorter. Om du stänger jordgubbar i ditt hus till burkar (sylt, saft, konserver)kommer du inte att hitta en bättre sort än Senga Sengana (den sötaste, mörkaste på hela tvärsnittet, lätt att stjälka,dess doft och arom är underbar även efter att du tagit ut den ur frysen). Om du inte är intresserad av konservering,utan bara av fruktens smak och skönhet, får det inte saknas någon av de typiska dessertsorterna i din trädgård, t.ex.Polka, Korona eller Elsanta. Eller kanske vill du ha jordgubbar på hösten? I så fall bör du välja Ostara eller Selva.Genom att plantera flera sorter bredvid varandra förlänger vi skördeperioden, minimerar risken för misslyckanden pågrund av till exempel frost eller svampinfektioner (vissa sorter är mer motståndskraftiga, andra mindre) och uppleverockså den extraordinära mångfalden, de nyanser och smaknyanser som de olika jordgubbssorterna skiljer sig åt med.

ÄR DET VÄRT ATT KLIPPA JORDGUBBSBLADEN EFTERFRUKTSÄTTNINGEN?

Om våra jordgubbar efter skörd ser bra ut, dvs. om man inte ser en massa sjukdomar eller skadedjur (särskiltspindelkvalster) på bladen, om jordgubbarna inte är alltför ogräsiga och verkar vara i god form, tror jag inte att det ärnågon större idé att klippa bladen.Men om plantorna inte ser bra ut, dvs. om bladen är kraftigt infekterade avmjöldagg, vitfläck eller spindelkvalster (mikroskopiskt grönt spindelkvalster), är det utan tvekan bättre att klippa dem.För att detta ska vara meningsfullt bör det dock göras så snart som möjligt efter skörden och de avklippta bladenbör tillsammans med ogräset omedelbart avlägsnas från planteringen. En tidig klippning av bladen ger jordgubbarnamer tid att förnya sig, dvs. att återfå sina blad till hösten. Klippta växtdelar kan vara en smittkälla för nyuppkomnablad. Ju tidigare vi tar bort denna källa, desto bättre blir det för grödan och desto lättare blir den slutligaogräsrensningen.

VÄXELBRUK VID JORDGUBBSODLING. VILKA GRÖDOR BÖRINTE PLANTERAS EFTER JORDGUBBAR? VILKENFÖRFRUKT ÄR BÄST?

Det har visat sig att det finns ett samband mellan förfrukten och jordgubbsskördens höjd och kvalitet. Vissajordgubbssorter är lätt infekterade av svampen Verticillium dahliae , som är orsaken till en farlig sjukdom irotsystemet – Verticilliosis.Jordgubbar bör därför inte planteras efter växter som på grund av sin känslighet förpatogenen kan orsaka jordansamling, t.ex. björnbär, hallon, vinbär, potatis, tomater, gurkor, kålväxter och naturligtvisjordgubbar.En bra förfrukt är baljväxter (lupin, ärtor, bönor, vicker), lök samt rotfrukter (morötter, persilja, selleri,betor). Och utmärkta förfrukter är spannmål, raps, senap ochuppmärksamhet: sammet. Särskilt senap och sammet,tack vare den fytosanitära effekten på jorden, bekämpar effektivt patogena svampar, inklusive inte bara Verticillium,utan även Phytophtora och Fusarium, samt mycket farliga jordnematoder.

ALLA HAR HÖRT OM C-VITAMIN, MEN KÄNNER ALLA DESS EGENSKAPER?

C-vitamin (askorbinsyra) är en utmärkt antioxidant som förhindrar åldrandeprocessen, deltar i bildandet av rödablodkroppar, absorption av järn, har en utmärkt effekt på hjärt- och kärlsystemet och förebygger cancer.Dess mestvälkända verkan är naturligtvis att stärka immuniteten. Vid regelbunden användning ökar det immunsystemetseffektivitet. och oh viktigast av allt, C-vitamin verkar innan infektionen börjar, så det är värt att ta det regelbundet somen förebyggande åtgärd. RDA (rekommenderat kosttillskott) för män är 90 mg och för kvinnor 75 mg. Den rikastenaturliga källan till C-vitamin är frukten acerola, som innehåller 1677 mg C-vitamin i 100 gram. Det är dock inte enfrukt från vår klimatzon. I många år har myten om att citron innehåller en jättedos C-vitamin upprepats. Men är denverkligen sann? Jordgubbar – 66 mg C-vitamin i 100 g. Citron – 50 mg C-vitamin i 100 g produkt, Oranger – 49 mg C-vitamin i 100 g produkt

VILKET ÄR DET BÄSTA PLANTERINGSDATUMET FÖRJORDGUBBAR?

Enligt trädgårdsodlingspraxis är det bäst att plantera på sommaren, dvs. i juli och augusti. Detta gäller naturligtvisendast traditionella sorter (inte återkommande). Jordgubbar som planteras vid denna tidpunkt har tillräckligt med tidföre vintern för att bilda ett starkt rotsystem och för att skapa ett stort antal blomknoppar (det är värt att nämna här attmängden knoppar som bildas under den så kallade korta dagen, dvs. på hösten, är avgörande för vårensavkastning). Sommarplantering av jordgubbar gör det möjligt att skörda en full skörd av jordgubbar följande år, dvs.att uppnå maximal avkastning för en viss sort under givna förhållanden. Det är värt att notera attsommarplanteringen minskar den så kallade investeringsperioden till ett minimum, dvs. den tid under vilken vi måsteådra oss utgifter i samband med odlingen av de planterade plantorna (bevattning, gödsling, skydd osv.). Det ärglädjande att konstatera att det tack vare tillförlitlig information från olika forskningscentra och rådgivandeinstitutioner, samt positiva erfarenheter från praktikerna själva, under de senaste åren har vuxit fram en växandegrupp medvetna, professionella odlare, men även innehavare av kolonilotter, som uppskattar fördelarna medsommarjordgubbsplantning.Den ofta använda vårterminen för plantering av jordgubbar har också sina fördelar och är definitivt bättre än densena höstterminen (t.ex. november). På våren finns det vanligtvis ingen brist på välrotade jordgubbsfröplantor av allaslag på marknaden, det finns ett brett urval av sorter och det finns vanligtvis tillräckligt med fukt i jorden (plantornatar lätt upp).Detsamma gäller för höstens planteringsdatum. Fröplantor som planteras i slutet av september eller ioktober får för lite tid före vintern för att bilda ett starkt rotsystem och inducera ett tillräckligt stort antal blomknoppar.Därför är det oundvikligt att skörden som de kommer att ge följande år inte blir lika stor som vid en vår- ellersommarplantering.

HUR OFTA SKA JORDGUBBARNA VATTNAS?

Det finns inget enkelt svar på detta. Jordgubbar, liksom alla andra växter, ska vattnas när de behöver det. Allt beroralltså på väderförhållandena. Jordgubbar behöver mest vatten efter blomningen, vid tiden för stark tillväxt ochfruktmognad (vanligtvis från slutet av maj till juni). Vattenbrist under denna period leder alltid till små frukter och enkraftigt minskad avkastning. efter fruktsättningens slut finns det förstås också perioder av torka. Därför är det vidbehov värt att säkerställa markfuktigheten för jordgubbar under hela växtsäsongen, även fram till senhösten. Det ärvärt att komma ihåg att hela hösten fram till slutet av växtsäsongen är den period då blomknopparna för nästa årbildas. Det finns ett enkelt samband: ju bättre kondition växterna har på hösten, desto fler blommor kommer att bildaspå våren. Därav vårt råd: vattna dem så ofta som nödvändigt, under varma sommardagar till och med varje dag.

HUR ODLAR MAN VILDA JORDGUBBAR/SMULTRON?

Det är inte svårt att odla alpina jordgubbar, och med tanke på deras obestridliga smak och hälsofördelar är det värt attavsätta några kvadratmeter i varje trädgård, oavsett hur liten den är. Alpina jordgubbar växer och bär frukt bra i allajordar med god trädgårdsodling, dvs. inte övervuxna med ogräs, inte alltför vattenmättade, näringsrika osv. Planteradem inte på jordar som är mycket lätta (djup sand, grus), liksom på tunga lerjordar – där kommer det alltid att varasvårt att upprätthålla rätt fukt- och luftförhållanden. Jordens reaktion bör vara lätt sur (pH 5,5-6,5). Några veckor föreplantering är det värt att sprida lite kompost eller gammal, torkad gödsel. Alpina jordgubbar älskar, liksom sinajordgubbskamrater, solen, men lite skugga skadar dem inte. liksom jordgubbar kan vi plantera dem praktiskt tagetunder hela växtsäsongen. För att anlägga en ”plantage” är det lättaste sättet att använda färdiga sticklingar i kruka (påvår gård kan du köpa starkt rotade sticklingar av jordgubbar i fyra sorter).Innan du planterar vilda jordgubbar är det lämpligt att anlägga en bädd, t.ex. 1,2 m bred. På en sådan åker kan viplantera t.ex. 3 rader jordgubbar, och i en rad var 15-20 cm från varandra. Vi rekommenderar inte tätare plantering,eftersom överdriven täthet av vilda jordgubbar inte ökar avkastningen. Tvärtom kommer jordgubbar som växer för tättatt producera mindre och mindre söta frukter (på grund av brist på tillräckligt med solljus), samt på grund av att det ärmycket svårare att ventilera växtbädden, risken för svampinfektioner kommer att öka.

HUR MÅNGA ÅR KAN MAN ODLA JORDGUBBAR PÅSAMMA PLATS?

I genomsnitt tre till fyra år. Längre tid än så är inte meningsfullt. Det beror på flera faktorer: Markförhållanden – pålättare men bördiga, humusrika och genomsläppliga jordar håller sig jordgubbarna längre än på kalla, tunga ochblöta jordar.Sort – vissa sorter är mer motståndskraftiga mot jordnematoder och sjukdomar i rotsystemet (t.e x .den gamla, goda Senga Sengana) och andra är mindre motståndskraftiga. De mindre motståndskraftiga är vanligtvisefter 3 år (och ibland även efter 2 år) endast lämpliga ”för plöjning”. Mer motståndskraftiga sorter kan bära frukt påen plats i 4 år, och ibland till och med 5 år. graden av ogräsangrepp – på de tomter som inte förberetts omsorgsfullt,dvs. starkt övervuxna med krasse och andra besvärliga ogräs är det inte värt att bry sig om. Det är bättre att t.ex.efter 2 år ta bort denna odling och plantera nya jordgubbar på en annan, bättre förberedd plats