Internet shop föreskrifter

DEFINITION AV TERMS ANVÄNDDA I FÖRORDNINGARNA

• Online-butik, hädanefter kallade ”Shop” -förordningarna – Internet-tjänsten tillgänglig på www.jordgubbar24.se, genom vilken kunden kan köpa varorna från säljaren.

• Säljare – Gospodarstwo Ogrodnicze Krzysztof Woroch, adress: ul. Floriana Krygiera 1, 71-001 Szczecin, REGON 220815312, NIP 5850203086, telefonnummer för kontakt 692 455 167.

• Client – en fysisk person som är minst 13 år, medan den i fråga om icke-slutförande av den person 18 år att registrera sig i butiken och försäljningsavtal kräver samtycke av hennes juridiska ombud

• Sidor / sidor – Fester till försäljningskontraktet som ingåtts via Store, dvs. Kunden köper Good och Säljaren.

• Försäljningskontrakt – Ett avtal om försäljning av varor som erbjuds via Store, som ingåtts när Store accepterar kundens order.

• Varor – rörliga föremål som finns i affären, som omfattas av försäljningskontraktet.

• Pris – priset på varorna som ingår på butikens hemsida ges i SEK, inklusive mervärdesskatt (moms).

• Anmälningsblankett – en tjänst tillgänglig på Store, med vars hjälp kunden ger dina personuppgifter, skapar ett användarkonto, med vilken det kan göra inköp av varor i butiken och kontrollera status för beställningar och betalningar.

• Beställningsformulär – en tjänst som finns tillgänglig på butikens hemsida, med hjälp av vilken kunden kan göra inköp av varor i affären.

• Plats för utförande av kontraktet – Leveransplatsen för de varor som inköps genom affären är Republiken Polens territorium, ett undantagligt annat land efter förhandstillstånd med säljaren.

• Förordningar – dessa onlinebutiksföreskrifter, med angivande av villkoren i de försäljningsavtal som ingåtts mellan parterna, med hjälp av distanskommunikation och reglerna för användning av kunder från affären.

• Act – respektive bestämmelserna i civillagen av 23 April 1964. (Dz. U. 2016. Pos. 380, ändrat. D.), lagen av den 30 maj 2014. På konsumenträttigheter (Dz. U. 2014. Pos. 827z senare. D. ) och lagen av den 29 augusti 1997. om skydd av personuppgifter (Dz. U. 2016. pos. 922) och lagen av den 16 juli 2004. telekommunikationslagen (Journal of Laws 2016, punkt. 1489).

• Konsument – En fysisk person som utför en rättslig åtgärd med en företagare som inte är direkt relaterad till sin verksamhet eller yrkesverksamhet anses vara en konsument (artikel 221 i civillagen).

• Avtalet slöts på distans – ett avtal som ingåtts med en konsument inom ramen för ett organiserat ingå avtal på distans, utan att samtidigt är fysiskt närvarande parterna med den exklusiva användningen av en eller flera kommunikationsmedel på ett avstånd tills avtalet ingås (artikel 2 i lagen om konsumenträttigheter.).

• Ett avtal som ingåtts utanför affärslokalerna – ett avtal med konsumenten avslutades:

• med samtidig fysisk närvaro av platser på en plats som inte är företagarens affärslokaler,

• som ett resultat av att acceptera erbjudandet från konsumenten under de omständigheter som avses i punkt och,

• affärslokaler näringsidkaren eller genom ett medel för distanskommunikation direkt efter den etablerade individuell och personlig kontakt med konsumenten på en plats som inte är affärslokaler näringsidkaren i samtidigt är fysiskt närvarande parterna

• Under en resa organiserad av en företagare vars syfte eller effekt är att främja och ingå avtal med konsumenterna. (Artikel 2 i lagen om konsumenträttigheter).

 

DEFINICJA POJĘĆ UŻYWANYCH W REGULAMINIE

·         Sklep Internetowy zwany dalej w Regulaminie „Sklepem” – serwis internetowy dostępny pod adresem www.jordgubbar24.se, za pośrednictwem, którego Klient może dokonać zakupów Towarów od Sprzedającego.

·         Sprzedający – Gospodarstwo Ogrodnicze Krzysztof Woroch, adres: ul. Floriana Krygiera 1, 71-001 Szczecin, REGON 220815312, NIP 5850203086, nr telefonu do kontaktu 692 455 167.

·         Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, do rejestracji w Sklepie i zawarcia umowy sprzedaży, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego

·         Strona/ Strony – strony umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu tj. Klient dokonujący zakupu Towaru oraz Sprzedający.

·         Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu zawarta z chwilą przyjęcia przez Sklep zamówienia Klienta.

·         Towary – rzeczy ruchome, dostępne w Sklepie, będące przedmiotem umowy sprzedaży.

·         Cena – cena Towaru zamieszona na stronie Sklepu podana jest w Koronach Szwedzkich wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT).

·         Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie Sklepu, za pomocą, której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać w Sklepie zakupu Towarów oraz sprawdzić status płatności i zamówienia.

·         Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać w Sklepie zakupu Towarów.

·         Miejsce wykonania umowy – miejsce realizacji dostawy Towarów, nabywanych za pośrednictwem Sklepu jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub Szwecji, wyjątkowo inny kraj po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym.

·         Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego, określający zasady zawieranych umów sprzedaży pomiędzy stronami, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz zasady korzystania Klientów ze Sklepu.

·         Ustawa – odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego z dn. 23 kwietnia 1964 r.  (Dz. U.  2016 r. poz. 380 z późn. zm.), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), a także Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2016 poz. 1489).

·         Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 KC).

·         Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (art. 2 ustawy o prawach konsumenta).

·         Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa – umowa z konsumentem zawarta:

·         przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,

·         w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. a,

·         w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,

·         podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami; (art. 2 ustawy o prawach konsumenta).

§ 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1. Online-butiken drivs av säljaren, genom vilken varorna i sitt erbjudande säljs, via Internet.

2. Informationen om varorna som presenteras på webbplatsen och deras priser hänvisar endast till nätbutiken.

3. Butiken är öppen 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Av denna anledning kan det hända att den produkt som beställts av kunden redan har sålts den dagen. Affären informerar och kontaktar kunden om situationen med avseende på utförandet av en partiell order eller dess avbokning på kundens begäran.

4. Villkoren för att använda butikens tjänster är att läsa och godkänna dessa föreskrifter. Genom att lämna in beställningen accepterar kunden innehållet i förordningarna.

5. Kunden är skyldig att följa alla bestämmelser i förordningarna.

6. Förordningarna definierar de grundläggande principerna för att ingå avtal om försäljning av varor mellan säljaren och kunden, med hjälp av kommunikationsmedel på avstånd och rättigheter och skyldigheter hos kunden och säljaren.

7. Förordningarna finns gratis på butikens hemsida och adresseras till alla kunder i butiken.

8. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra dessa föreskrifter när som helst utan att ge en anledning. Att klara sig med de införda förändringarna är kundens ansvar. Att använda butiken efter att ha lagt ut de ändrade förordningarna motsvarar kundens samtycke till dessa ändringar.

9. Kunder har möjlighet att köpa varor i butiken oavsett om de har registrerat sig genom att använda och fylla i registreringsformuläret och skapa en profil.

Det grundläggande villkoret för en effektiv orderplacering ger kunden korrekt och korrekt adressdata som anges i registreringsformuläret, samt en uppgift om telefonnummer eller e-postadress där kunden kan kontakta butiken.

10. Butiken förbehåller sig rätten till fel på webbplatsen på nätbutiken av tekniska skäl, såväl som av skäl som ligger utanför säljarens kontroll och rätten att vägra eller begränsa försäljningen av något bra till kunden utan att ange skäl.

  § 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedającego, za pośrednictwem którego, sprzedawane są Towary znajdujące się w jego ofercie, przy wykorzystaniu Internetu.2.    Prezentowane na stronie informacje na temat Towarów oraz ich ceny dotyczą wyłącznie Sklepu internetowego.3.    Sklep otwarty jest 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Z tego względu może się zdarzyć, że zamówiony przez Klienta Towar został już sprzedany tego dnia. O zaistniałej sytuacji Sklep informuje i  kontaktuje się z Klientem w sprawie realizacji zamówienia częściowego bądź jego anulowania na życzenie Klienta.

4.    Warunkiem korzystania z usług sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient składając zmówienie, akceptuje treść Regulaminu.

5.    Klient zobowiązany jest przestrzegać wszystkich postanowień Regulaminu.

6.    Regulamin określa podstawowe zasady zawierania umów sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedającym a Klientem, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz prawa i obowiązki Klienta i Sprzedającego.

7.    Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie Sklepu i adresowany jest do wszystkich Klientów Sklepu.

8.    Sprzedający zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie bez podania przyczyny. Zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami jest obowiązkiem Klienta. Korzystanie ze Sklepu po zamieszczeniu zmienionego Regulaminu równoznaczne jest ze zgodą Klienta na te zmiany.

9.    Klienci mają możliwość zakupu Towarów w Sklepie niezależnie od tego czy dokonali rejestracji poprzez skorzystanie i wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.
Podstawowym warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie przez Klienta dokładnych i prawdziwych danych adresowych wskazanych w Formularzu Rejestracji, a także wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwy kontakt z Klientem ze strony Sklepu.

10. Sklep zastrzega prawo do błędów na stronie Sklepu internetowego z przyczyn technicznych, jak również z przyczyn niezależnych od Sprzedającego i prawo do odmowy lub ograniczenia sprzedaży każdego Towaru Klientowi bez podania przyczyn.

§ 2

VILLKOR FÖR SLUTSATSAVTAL OCH UPPHANDLING AV EN KONTRAKT

1. Slutsats av ett försäljningsavtal mellan kunden och säljaren sker efter att kunden har beställt genom beställningsformuläret som finns tillgängligt på butikens hemsida, samt via telefon.

2. Beställningen kommer att behandlas under förutsättning att produkten finns tillgänglig i butikets lager. Vid otillgänglighet av de varor som omfattas av ordern informeras kunden om orderstatusen via telefon eller e-post och fattar beslut om sättet för genomförandet (delvis genomförande, förlängning av väntetid, annullering av hela ordern).

3. Innan beställningen skickas, har kunden möjlighet att verifiera och eventuellt ändra all data (t.ex. kunddata, betalningsmetoder, samt order och mängd av ordern) vid inlämningsfasen.

4. Kontraktet för försäljning av varor som erbjuds via affären avslutas efter att ha lagt en effektiv order med beställningsformuläret när butikens order godkänns av affären, vilket innebär att kontraktet träder i kraft vid det aktuella tillfället.

5. All information som finns på butikens hemsida, relaterad till varorna, inklusive priset, utgör inte ett erbjudande i den mening som avses i art. 66 i civillagen, men en uppmaning till kontrakt i enlighet med art. 71 kC.

6. Butiken säljer varorna via Internet 24 timmar om dygnet, på alla dagar i veckan, med beställningar som vanligtvis skickas på måndagar, tack vare vilken det är bäst att de når kunden före helgen.

  § 2
WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY I SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1.    Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia poprzez Formularz Zamówień dostępnego na stronie Sklepu, jak również telefonicznie.

2.    Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu. W przypadku niedostępności części Towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

3.    Przed wysłaniem zamówienia, na etapie jego składania, Klient ma możliwość weryfikacji i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych (np. dane Klienta, czy formy płatności, a także asortymentu i ilości zamówienia).

4.    Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu zostaje zawarta po złożeniu skutecznego zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia z chwilą przyjęcia zamówienia Klienta przez Sklep, co oznacza, że z tą chwilą umowa staje się skuteczna.

5.    Wszystkie informacje zwarte na stronie Sklepu, odnoszące się do Towarów w tym ceny, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 KC, lecz zaproszenie do zwarcia umowy zgodnie z art. 71 KC.

6.    Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, przy czym zamówienia wysyłane są zwykle w poniedziałki, dzięki temu jest największa szansa, że dojdą do Klienta jeszcze przed weekendem.

 

§ 3

Bekräftelse av slutande av en upphandling

1. Efter beställning bekräftar Butiket omedelbart sitt kvitto och accepterar samtidigt beställningen för utförande. Bekräftelse av mottagandet av ordern och dess acceptans för genomförande sker genom att skicka Kunden en e-postadress som tillhandahålls vid beställning av kundens e-postadress. E-postmeddelandet innehåller säljarens uttalande om mottagandet av ordern och dess acceptans för utförande och bekräftelse på ingåendet av försäljningskontraktet. Vid mottagandet av ovannämnda e-post av kunden ingås ett försäljningsavtal mellan parterna.

Din e-postadress hjälper oss att påminna dig om den saknade betalningen för växterna!

2. Orderbekräftelsen ska särskilt innehålla: relevanta uppgifter om beställningen som beställts av kunden, inklusive butikens identifieringsuppgifter, adressen till vilken kunden kan lämna in klagomål, leveranskostnad, metod och betalningsdatum, metod och leveransdatum för varorna.

3. Kundens order, som inte svarar på butikens förfrågan angående beställningen via e-post eller inte svarar på telefonen, vilket nummer som gavs vid beställning i 3 dagar, anses vara ogiltigt och borttaget från orderdatabasen.

4. Konsolidering, säkerhet och tillgång till innehållet i det slutna försäljningsavtalet för kunden ska ske genom att dessa föreskrifter finns tillgängliga på butikens hemsida och genom att skicka ett e-postmeddelande till kunden. Innehållet i försäljningskontraktet är dessutom registrerat och säkrat i butikens IT-system.

5. De uppgifter som kunden tillhandahåller som en del av ordern lagras och behandlas av affären i enlighet med lagen om skydd av personuppgifter (artikel 922 i EG-tidningen 2016).

6. De tillhandahållna personuppgifterna tillhandahålls av Kunden frivilligt, och samtycke till att de behandlas av Butiken är nödvändig för att slutföra ordern. Kunden är ansvarig för att lämna falsk information.

7. Att tillhandahålla personuppgifter som är nödvändiga i beställningsformuläret eller registreringsformuläret innebär samtycke till att säljaren behandlar kundens personuppgifter för att kunna utföra försäljningsavtalet samt i juridiskt motiverade ändamål för datad Administrator i enlighet med art. 23 par. 1 poäng 5 och par. 4 i lagen om skydd av personuppgifter.

8. Säljaren av den personliga kunddatabasen i affären är säljaren. Administratören kan överlåta en annan enhet, genom ett avtal som ingåtts skriftligen, till behandlingen av Användarens personuppgifter för att tillhandahålla tjänster som tillhandahålls av administratören. Datahanteraren överför inte klientens personuppgifter till andra mottagare i den mening som avses i art. 7 punkt 6 i lagen om skydd av personuppgifter. Varje kund som är registrerad i affären har rätt att få tillgång till information som han tillhandahåller som personuppgifter i den mening som avses i art. 6 i lagen och deras ändringar och har också rätt att kontrollera behandlingen av uppgifter som han tillhandahåller som personuppgifter enligt de villkor som anges ovan. Lagen, i synnerhet rätten att inkomma med motiverade invändningar avseende behandling av uppgifter och återkallande av samtycke till behandling av uppgifter för marknadsföring.

9. Kunden kan uttrycka ett frivilligt samtycke att, till den angivna e-postadressen eller telefonnumret, få den kommersiella informationen från säljaren. Ett sådant samtycke inkluderar också möjligheten att använda automatiserade ringer system för direkt marknadsföring enligt art. 172 para. 1 i lagen av den 16 juli 2004 telekommunikationslagen (tidskriften 2016, tidskrift 1489).

  § 3
POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY

1.     Po złożeniu zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sklep Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość e-mail zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Stronami.

2.    Potwierdzenie zamówienia zawiera w szczególności: istotne dane dotyczące złożonego przez Klienta zamówienia, w tym dane identyfikujące Sklep, adres pod który Klient może składać reklamacje, koszt dostawy, sposób i termin zapłaty, sposób i termin dostawy Towaru.

3.    Zamówienie Klienta, który nie udziela odpowiedzi na zapytanie Sklepu w sprawie złożonego zamówienia poprzez korespondencję elektroniczną lub nie odbiera telefonu, którego numer podał podczas składania zamówienia przez okres 3 dni, będzie uznawane za nieważne oraz usuwane z bazy zamówień.

4.    Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie dla Klienta treści zawartej umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz przez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu.

5.    Dane przekazywane przez Klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane i przetwarzane przez Sklep, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2016 r. poz. 922).

6.    Podane dane osobowe są udostępnione przez Klienta dobrowolnie, a zgoda na ich przetwarzanie przez Sklep jest niezbędna do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

7.    Podanie danych osobowych niezbędnych w Formularzu Zamówienia lub w Formularzu Rejestracji oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedającego w celu realizacji umowy sprzedaż, a także w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora danych zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 5 i ust. 4 ustawy o ochronie danych osobowych.

8.    Administratorem bazy danych osobowych Klientów Sklepu jest Sprzedający. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych Klientów żadnym innym odbiorcom w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Każdy zarejestrowany w Sklepie Klient ma prawo dostępu do podanych przez niego informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu art. 6 Ustawy oraz ich poprawiania, a ponadto służy mu prawo do kontroli przetwarzania podanych przez niego informacji stanowiących dane osobowe na zasadach określonych w w/w. Ustawie, w tym w szczególności prawo do wniesienia umotywowanego sprzeciwu co do przetwarzania danych i wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

9.    Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie, na podany przez niego adres e-mail lub nr telefonu, informacji handlowych pochodzących od Sprzedającego. Zgoda taka obejmuje również możliwość korzystania z automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2016 r. poz. 1489).

§ 4

PRIS AV VAROR

1. Alla priser på de varor som lagts upp på butikens hemsida anges i SEK och inkluderar moms.

2. Det pris som anges på Produkten innehåller inte information om leveranskostnader, varav Kunden informeras i enlighet med bestämmelserna i §3

punkt 1 i förordningarna.

3. Butiken förbehåller sig rätten att ändra priset på varorna utan att ge en anledning att genomföra och avbryta kampanjer och försäljning eller ändra dem. Ovannämnda rättighet påverkar inte priserna på varor i order som är placerade före datumet för prisändringens ikraftträdande, villkoren för kampanjer eller försäljning.

4. Kampanjer, rabatter, prisrabatter kombineras inte, om inte annat anges, eller om kampanjbestämmelserna inte föreskriver något annat.

5. Ett begränsat antal Varor är avsedda för försäljning, inklusive försäljning och försäljning, i enlighet med orderet för mottagande av accepterade och bekräftade beställningar för dessa varor i butiken, tills lagret som omfattas av denna form av försäljning är uttömt.

6. Prisinformationen som lämnas på webbplatsen är bindande från det att kunden får ett e-postmeddelande, vilket bekräftar att beställningen har godkänts av Butiken. Detta pris kommer inte att ändras oavsett prisförändringar i butiken, vilket kan visas i förhållande till enskilda Varor.

  § 4
CENA TOWARU
1.    Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie Sklepu podawane są w SEK  i zawierają podatek VAT.2.    Podana przy Towarze cena nie zawiera informacji dotyczących kosztów dostawy, o których Klient jest informowany zgodnie z postanowieniem §3
pkt.1 Regulaminu.3.    Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów bez podania przyczyny, przeprowadzania i odwoływania kampanii promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków kampanii promocyjnych lub wyprzedaży.

4.    Promocji, rabatów, upustów cenowych nie łączy się, chyba że ustalono inaczej, albo o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

5.    Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówienia następuję według kolejności wpływania przyjętych i potwierdzonych zamówień na te Towary przez Sklep, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

6.    Informacja o cenie podawana na stronie ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-maila, z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sklep. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie do zmian cen w sklepie, które mogą pojawić się w odniesieniu do poszczególnych Towarów.

§ 5

GODS

1. Butiken publicerar all information om varornas väsentliga egenskaper, inklusive priset på butikens hemsida, i beskrivningen av den givna produkten.

2. I avsaknad av varorna (uttömning eller andra skäl) publicerar Butiken relevant information på butikens hemsida eller produkten tas bort från butikens hemsida.

3. Om butiken har lagrat information från att Varorna inte har tillgång till kundens beställning, eller av någon annan anledning, kunde han inte genomföra ordern. Han kommer att ha rätt att dra sig ur försäljningsavtalet inom 7 dagar efter det att avtalet ingicks. Om kunden har betalat för varorna kommer återförsäljaren att återbetala det betalda priset för varorna till kunden omedelbart dock senast 10 dagar efter det att affären dragit ut kontraktet. Butiken återbetalas med samma betalningsmetod som valts och används av kunden, såvida inte kunden godkänner en annan returmetod.

4. I det fall som avses i punkt 3 Kunden har också möjlighet att fatta beslut om att förlänga orderens leveranstid på grund av att man väntar på den saknade produkten, ersätter de saknade varorna med en annan eller avbryter hela ordern.

5. Butiken förbehåller sig rätten att byta varor, införa nya varor som ingår i butikets erbjudande. Ovanstående rättigheter påverkar inte den redan placerade och accepterade ordern.

6. Butiken förbehåller att det kan finnas små skillnader i utseendet på de presenterade varorna och visas i bilderna i relation till verkligheten. De presenterade produktbilderna är endast avsedda för referens.

  § 5
TOWAR
1.    Sklep zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Towarów, w tym cenę na stronie internetowej Sklepu, przy opisie danego Produktu.2.    W przypadku braku dostępności Towaru (wyczerpania bądź innych przyczyn), Sklep zamieszcza o tym stosowną informację na stronie Sklepu lub produkt usuwany jest ze strony internetowej Sklepu.3.    W przypadku kiedy Sklep zmieścił informację od niedostępności Towaru już po przyjęciu zamówienia Klienta, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn nie miał możliwości realizacji tego zamówienia, będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 7 dni, licząc od dnia zwarcia umowy. W tej sytuacji, jeżeli Klient dokonał zapłaty za Towar, Sklep zwróci Klientowi uiszczoną cenę za Towar niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 10 dni od odstąpienia od umowy przez Sklep. Sklep dokona zwrotu  przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jaki wybrał i użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.

4.    W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 Klient ma również możliwość podjęcia decyzji o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia z uwagi na oczekiwania na brakujący Towar, zamiany brakującego Towaru na inny albo anulowania całości zamówienia.

5.    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Towarów, wprowadzania nowych Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu. Uprawnienia powyższe nie mają wpływu na już złożone i przyjęte zamówienie.

6.  Sklep zastrzega, że mogą istnieć niewielkie różnice w wyglądzie Towarów prezentowanych i pokazywanych na zdjęciach w stosunku do rzeczywistości. Prezentowane zdjęcia produktów mają charakter poglądowy.

§ 6

Datum och leveransmetod

1. Beställningar genomförs omedelbart, med undantag för fredagar och helgdagar. Fives är uteslutna från fraktdagarna på grund av arten av de produkter som säljs (skickar varan på fredag ​​skulle resultera i resterande varor i transportörens lager, vilket skulle påverka kvaliteten på de skickade produkterna väsentligt).

2. Leveransen sker via ett budfirma till den adress som Kunden anger på Republiken Polens territorium. Exceptionellt, med Säljarens förhandsgodkännande är det möjligt att leverera Varorna utomlands på villkor som är individuellt överenskomna med Kunden. Då sker betalningen för varorna i förskott.

3. Bäraren ansvarar för leverans av paket i rätt tid. Butiken har inget inflytande och är inte ansvarig för eventuella förseningar eller brist på leverans av varor och förluster som orsakas av transportörer, såväl som förseningar i leverans som orsakats av en felaktig eller felaktig adress från kunden. Varje gång lagret gör ansträngningar att använda tjänsterna av tillförlitliga och beprövade företag.

4. Vid skada på sändningen är kunden skyldig att utarbeta en anmälan om klagomål som han kommer att få från transportören på begäran. Det är en förutsättning för att överväga ett klagomål som härrör från bärarens fel. Det rekommenderas också att göra en fotografisk dokumentation av det skadade paketet, om möjligt.

5. Leveranser till kunden skickas från måndag till torsdag för att undvika att levande växter avlastas i transportföretagets lager.

6. Leveranstid till kunden upp till 13 arbetsdagar, med undantag för helgdagar från Polen och Sverige, och dagar som inte ingår i § 6 poäng. 5, om inte beskrivningen av det givna godet eller under beställning av butiken indikerat en kortare period.

7. Leveranstiden för varorna beror på betalningssätt som kunden valt och räknas enligt följande:

• banköverföring, elektronisk betalning eller betalkort – från det datum då du krediterade säljarens bankkonto eller avvecklingskonto,

• Kontanter vid leverans – från försäljningsavtalets datum.

8. När det gäller alternativet för personlig insamling: datumet för varorna redo för insamling av kunden – är 1 arbetsdag eller kortare period angiven av affären. Kunden kommer dessutom att informeras om beredskapen för varorna som ska hämtas av affären genom att skicka ett lämpligt e-postmeddelande till den e-postadress som anges under beställningsprocessen eller telefonkontakt.

9. Butiken rekommenderar att kunden, efter att ha mottagit paketet med varorna, kontrollerat dess skick. Vid skada eller manipulering med förpackningen är det lämpligt att göra en skademärkning i närvaro av kuriren, som omgående ska skickas till säljaren tillsammans med eventuella klagomål.

10. Alla beställningar behandlas av Butiken i den ordning de mottas tills lagren varar.

11. Bevis på inköp (momsfaktura eller kassakvittot) bifogas varje försändelse som innehåller varorna. Om köparen är momsbetalare och vill ta emot en faktura, ska han skicka relevant information till säljaren om det genom att välja lämpligt alternativ i formuläret och tillhandahålla nödvändiga uppgifter.

  § 6
TERMINY I SPOSÓB DOSTAWY
1.    Zamówienia są realizowane niezwłocznie, na bieżąco, z wyjątkiem piątków oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Piątki wykluczone są z dni wysyłkowych ze względu na charakter sprzedawanych produktów (wysłanie towaru w piątek skutkowałoby pozostaniem Towaru w magazynie przewoźnika, co znacznie przełożyłoby się na jakość wysłanych produktów).2.    Dostawa jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjątkowo za uprzednią zgodą Sprzedawcy istnieje możliwość dostarczenia Towaru za granicę, na warunkach indywidualnie uzgodnionych z Klientem. Wówczas odpłatność za towar następuje z góry.3.    Za terminowe doręczenia paczek odpowiada przewoźnik. Sklep nie ma wpływu, ani nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, bądź niedostarczenie Towaru i straty spowodowane przez przewoźników, jak również opóźnienia w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta. Każdorazowo Sklep dokłada starań aby korzystać z usług rzetelnych i sprawdzonych firm.

4.    W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu reklamacyjnego, który na żądanie otrzyma od przewoźnika. Jest to warunek konieczny do rozpatrzenia reklamacji wynikającej z winy przewoźnika. Zaleca się również wykonanie dokumentacji zdjęciowejuszkodzonej przesyłki, jeżeli jest to możliwe.

5.    Przesyłki do Klienta są wysyłane od poniedziałku do czwartku w celu uniknięcia przestoju żywych roślin w magazynie przewoźnika.

6.    Termin dostawy do Klienta do 13 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracyw Polsce i w Szwecji oraz dni nieujętych w § 6 pkt. 5, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania zamówienia Sklep wskazał krótszy termin.

7.    Bieg terminu dostawy Towaru zależy od sposobu płatności wybranego przez Klienta i liczy się w sposób następujący:

·         przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy,

·         płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

8.    W przypadku opcji odbioru osobistego: termin gotowości Towaru do odbioru przez klienta – wynosi 1 dzień roboczy  lub termin krótszy wskazany przez Sklep. O gotowości Towaru do odbioru klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sklep poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta lub poprzez kontakt telefoniczny.

9.    Sklep zaleca aby Klient, odbierając przesyłkę z Towarem, sprawdził jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania wskazanym jest, aby w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody,który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

10. Wszystkie zamówienia są realizowane przez Sklep według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

11. Do każdej przesyłki zawierającej Towar dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę, powinien wysłać Sprzedającemu stosowną informację o tym zaznaczając odpowiednią opcję w formularzu oraz podając niezbędne dane.

§ 7

BETALNINGSFORMER OCH KOSTNADER FÖR LEVERANS

10. Efter att ha mottagit kunden genom e-post bekräftelse av acceptansen av erbjudandet, börjar processen med orderhantering från affären.

11. Till dess att kunden har betalat hela beloppet för de beställda varorna, förblir det butikens egendom.

12. Butiken föreslår och ger kunden tillgång till följande betalningsmetoder:

• Betalning via banköverföring

• Kontantbetalning vid personlig insamling,

• Betalning via Paypal

• Betalning i kontanter hos transportören för leverans av COD-leverans. Butiken förbehåller sig rätten att ändra den specifika betalningsformen i ett specifikt fall på grund av tekniska problem med genomförandet av en viss betalningsform.

13. Om kunden väljer betalningsmetoden i form av en förskottsbetalning genom överföring debiteras betalningen för de beställda varorna som en förskottsbetalning, vilket innebär att de beställda varorna skickas efter betalning. Underlåtenhet att ta emot betalningen till Säljarens bankkonto inom 7 dagar efter att du skickat bekräftelse på orderanslutning till ordern kommer att resultera i att ordern avbryts. Betalningar via banköverföring bör göras endast till säljarens bankkonto.

Titeln på överföringen ska ange det ordernummer som mottagits i transaktionens bekräftelse.

14. Vid betalning via PayU-webbplatsen debiteras betalningen för varorna som förskottsbetalning, vilket innebär att de beställda varorna skickas efter betalning. Underlåtenhet att ta emot betalningen till Säljarens bankkonto inom 7 dagar efter att du skickat bekräftelse på orderanslutning till ordern kommer att resultera i att ordern avbryts.

15. Kostnaderna för leverans av Varorna betalas av kunden (dvs. avgifter för transport, leverans och posttjänster) och läggs till värdet av kundens order. Leveranskostnaden anges alltid för kunden innan beställningen görs. Kostnaden beror på leveransmetod och betalningsmetod som kunden valt – i händelse av alternativet ”Cash on delivery” bör PLN 2,00 läggas till leveransbeloppet.

16. Kunden accepterar leveranskostnaderna som anges i förordningarna vid beställning, inklusive när kunden förklarar viljan att binda försäljningskontraktet.

17. Kundens personliga samling är gratis.

18. Butiken erbjuder och tillhandahåller kunden följande metoder för leverans eller insamling av Good:

• Personlig samling tillgänglig på: ul. Floriana Krygiera 1, 71 – 001 Szczecin.

• Körsändning via ett budföretag,

• Hämtning av kurir via ett budfirma.

  § 7
FORMY PŁATNOŚCI ORAZ KOSZTY DOSTAWY
1.    Po otrzymaniu przez Klienta drogą e-mail potwierdzenia przyjęcia oferty rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sklep.2.    Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje własnością Sklepu.3.    Sklep proponuje i  udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:

·         Płatność przelewem

·         Płatność gotówką przy odbiorze osobistym,

·         Płatność poprzez serwis Paypal

·         Płatność gotówką u przewoźnikaprzy realizacji przesyłki za pobraniem.Sklep zastrzega sobie prawo zmiany w konkretnym przypadku określonej formy płatności ze względu na techniczne problemy z realizacją określonej formy płatności.

4.    W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty przelewem, płatność za zamówiony Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności.  Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 7 dni od złożenia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane tylko i wyłącznie na rachunek bankowy Sprzedającego..
W tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia otrzymany w potwierdzeniu zawarcia transakcji.

5.    W przypadku płatności poprzez serwis PayU, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności.  Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 7 dni od złożenia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, spowoduje anulowanie zamówienia.

6.    Koszty dostawy Towaru ponosi Klient (tj.  opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) i jest on doliczany do wartości zamówienia Klienta. Koszt dostawy jest każdorazowo wskazywany Klientowi przed dokonaniem zamówienia. Wysokość kosztu zależy do wybranego przez Klienta sposobu dostawy i sposobu płatności – w przypadku opcji „Za pobraniem” do kwoty wysyłki należy doliczyć 2.00 zł.

7.    Klient dokonuje akceptacji kosztów dostawy wskazanych w Regulaminie w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta oświadczenia woli związania umową sprzedaży.

8.    Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny.

9.    Sklep proponuje i  udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru:

·         Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Floriana Krygiera 1, 71 – 001 Szczecin.

·         Przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy kurierskiej,

·         Przesyłka kurierska pobraniowa za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

§ 8

RÄTTIGHETER FÖR ATT TRÄDRA AV AVTALET

1. I enlighet med bestämmelserna i lagen av den 30 maj 2014. På konsumenträttigheter (Dz. U. 2014. Pos. 827), inom 14 (fjorton) dagar efter mottagandet av de beställda varorna, som är kunden en konsument i enlighet med relevanta bestämmelser, har rätt att dra tillbaka från kontraktet som ingåtts på distans och returnera detta Varor utan att ange skäl och utan kostnader, med förbehåll för bestämmelserna i Art. 33, art. 34 §§ 2 och 35 i lagen om konsumenträttigheter. Ångerrätten som anges i denna punkt gäller endast konsumentförsäljning och gäller således endast försäljningskontrakt som ingås på avstånd till konsumenten genom bestämmelser i civillagen.

2. Ångerrätten kan utnyttjas av Kunden genom att skicka ett skriftligt meddelande om utträde ur avtalet till följande adress: Gospodarstwo Ogrodnicze Krzysztof Woroch, Street. Floriana Krygiera 1, 71 – 001 Szczecin. Kunden har rätt att återkalla sig från försäljningskontraktet med hjälp av modellavdrag från kontraktet i bilaga nr 2 till lagen om konsumenträttigheter.

3. Den fjorton dagars tidsfrist för återkallelse beräknas från det datum då kunden kom i besittning av det Goda eller i vilket en tredje part än den av kunden angivna transportören kom i besittning av Good. I fråga om en order som innehåller många varor, som levereras separat, i partier eller i delar inom 14 (fjorton) dagar från den dag då den sista Good, Part eller Part, togs i besittning. För att följa denna tidsfrist är det tillräckligt att skicka information till Säljaren angående utövandet av Kundens rätt att återkalla avtalet före tidsfristen för att återkalla avtalet.

4. Kunden är skyldig – förutom att skicka det uttalande som avses i punkt 2 återgå till butiksvaran till följande adress: Gospodarstwo Ogrodnicze Krzysztof Woroch, ul. Floriana Krygiera 1, 71 – 001 Szczecin, dock senast 14 dagar efter det att kunden återkallar avtalet för försäljning av varorna. För att möta tidsfristen är det tillräckligt att returnera varorna före utgången av den perioden.

5. Vid utträde ur avtal som ingåtts på ett avstånd av varor är kontraktet betraktas som ogiltiga, och kunden kommer att återbetalas betalningen betalas av honom, utan att kostnaden för leverans av varor (med undantag för de extra kostnader som klienten leverans annan än den billigaste erbjuds på vanligt sätt av säljaren). Det som parterna har bevittnat returneras oförändrat.

6. Återlämnandet av ömsesidiga förmåner ska ske omedelbart, senast fjorton (14) dagar efter det att Säljaren mottagit konsumentens uttalande om återkallelse från försäljningskontraktet. Butiken har återbetalat priset med samma betalningsmetod som kunden använt, om inte kunden godkänner en annan returmetod.

7. Butiken kan avstå från att återbetala den betalning som mottagits från Kunden till dess att Kunden har mottagit tillbaka eller levererat Leveransbevis, beroende på vilken händelse som inträffar först.

8. Kunden är ansvarig för minskningen av Produktens värde som ett resultat av att produkten används på ett sätt som går utöver vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktionalitet. Butiken förbehåller sig rätten att, om den returnerar sådana varor, begära motsvarande minskning av varans pris, med förbehåll för ersättning till kunden.

9. Eventuella frågor om utövandet av rätten att återkalla avtalet för försäljning av varorna ska skickas direkt till adressen info@jordgubbar24.se.

10. Produkten som returneras av kunden ska vara förpackad på ett lämpligt sätt, vilket garanterar ingen skada under transporten, om möjligt. Varorna ska packas i originalförpackningen. Varor ska returneras med komplett utrustning och tillbehör och dokument som utfärdats vid försäljning, och om möjligt med bevis på försäljning (kvitto eller faktura) till storsäljare Gospodarstwo Ogrodnicze Krzysztof Woroch Street. Floriana Krygiera 1, 71 – 001 Szczecin.

11. Direkta kostnader för retur av varorna, det vill säga kostnaden för att förpacka och skicka tillbaka varorna i samband med återkallande av avtalet på avstånd, ska alltid bäras av Kunden.

12. Rätten att återkalla sig från varukontraktet beror inte på Kunden i förhållande till kontrakt vars tjänstgöring är:

• Ett föremål som är föremål för snabb försämring eller kort hållbarhet (t.ex. plantor av levande växter som bör planteras omedelbart efter mottagandet av paketet) (Journalen av lagar av den 24 juni 2014, punkt 827, artikel 38, led 4.);

• varan levereras i en förseglad förpackning, som efter öppning av förpackningen inte kan returneras på grund av hälso- eller hygienskäl, om förpackningen har öppnats efter leveransen;

• saker som efter leverans, på grund av sin natur, är oupplösligt förenade med andra saker (t.ex.. Plantor levande växter, som efter förlossningen bör planteras omedelbart som är oupplösligt förbunden med marken) (Dz. U. daterad. 24 juni 2014 punkt 827 Artikel 38, punkt 6.);

• och i andra fall som följer av lagbestämmelser.

  § 8
UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1.     Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zamówionego Towaru, Klient będący konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu tego Towaru bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem postanowień art. 33, art. 34 ust.2 i 35 ustawy o prawach konsumenta. Wskazane w tym punkcie prawo odstąpienia dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej,  a więc stosuje się wyłącznie do umów sprzedaży zawartych na odległość z konsumentem wg. przepisów Kodeksu Cywilnego.2.    Uprawnienie do odstąpienia może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: Gospodarstwo Ogrodnicze Krzysztof Woroch, ul. Floriana Krygiera 1, 71 – 001 Szczecin. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży również z wykorzystaniem wzoru odstąpienia od umowy zawartym w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.3.    Czternastodniowy termin do odstąpienia liczony jest od dnia, w którym Klient wszedł  w  posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru. W przypadku zamówienia, które obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Sprzedającemu informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4.    Klient obowiązany jest – poza przesłaniem oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2 zwrócić do Sklepu Towar na adres: Gospodarstwo Ogrodnicze Krzysztof Woroch, ul. Floriana Krygiera 1, 71 – 001 Szczecin, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży Towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu.

5.    W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klientowi zostają zwrócone uiszczone przez niego płatności, bez kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego). To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

6.    Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia konsumenta  o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sklep dokonana zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył Klient, chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.

7.    Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.    Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech  i funkcjonalności Towaru. Sklep zastrzega sobie – w razie zwrotu takiego Towaru możliwość żądania odpowiedniego obniżenia ceny Towaru, podlegającej zwrotowi na rzecz Klienta.

9.    Ewentualne pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru należy kierować bezpośrednio na adres info@jordgubbar24.se.

10. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży oraz w miarę możliwości z dowodem sprzedaży (paragon fiskalny albo faktura) na adres Sprzedawcy Gospodarstwo Ogrodnicze Krzysztof Woroch, ul. Floriana Krygiera 1, 71 – 001 Szczecin.

11. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tj. koszt opakowania i odesłania Towaru w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość ponosi zawsze Klient.

12. Prawo odstąpienia od umowy Towaru nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest:

·         rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (np. sadzonki roślin żywych, które powinny zostać posadzone niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki) (Dz. U. z dn. 24 czerwca 2014 r. poz. 827 art. 38, pkt. 4.);

·         rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

·         rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (np. sadzonki roślin żywych, które po dostarczeniu powinny niezwłocznie zostać posadzone, czyli nierozłącznie związane z gruntem)(Dz. U. z dn. 24 czerwca 2014 r. poz. 827 art. 38, pkt. 6.) ;

·         oraz w innych przypadkach wynikających z przepisów prawa.

 

§ 9

SKADOR AV VAROR, ANSVAR FÖR MENNESKER

1. Alla produkter som erbjuds i Store är nya, fria från fysiska och juridiska brister, och har lagligen placerats på den polska och svenska marknaden.

2. Säljaren är skyldig att förse Kunden med varor fri från defekter.

3. Säljaren skall vara ansvarig gentemot kunden, på grundval av garantin för fysiska eller juridiska defekter av de varor som köps av kunden i form av särskilda bestämmelser i lagen av den 30 maj 2014. Om konsumenternas rättigheter och bestämmelserna i civillagen.

4. För att undvika tvivel anges att ingen av bestämmelserna i dessa förordningar inte begränsar de befogenheter som åtnjuts av Kunden honom under de bestämmelser som gäller i Republiken polsk lag. I fallet med förekomsten av bestämmelserna av detta slag är tillämpliga regler i kraft i Republiken polsk lag, särskilt civillagen och lagen om konsumenträttigheter.

5. Vid fel av varorna har kunden rätt att utöva sin lagstadgade garantin i enlighet med bestämmelserna i civillagen, till exempel. Rapportering ett klagomål.

6. Grunden för klagomålet kan i synnerhet tillhandahålla annan än de beställda varorna, felaktig slutförande av avtalet eller ge felaktig antal varor.

7. När det gäller att utöva rätten att lämna in ett klagomål, kan du fylla i ansökningsformuläret på webbplatsen eller skriva in ett klagomål och skicka det tillsammans med varorna och marknadsförs så långt som möjligt med inköpsbevis (kvitto eller faktura till: Gospodarstwo Ogrodnicze Krzysztof Woroch , Street. Floriana Krygiera 1, 71 – 001 Szczecin). I anmälningsformuläret indikerar kunden bland annat dina förväntningar på hur man uppfyller säljarens skyldigheter (enligt artikel 560 i civillagen).

8. Säljaren förbehåller sig rätten att 14 dagar (fjorton dagar) klagomålet perioden från mottagandet av varorna från kunden, och de åtgärder som vidtagits förbinder sig att informera kunden.

9. Vid försäljning som inte utgör konsumentförsäljning är bestämmelserna i artiklarna 556-576 i civillagen undantagna.

10. Oegentligheter eller avvikelser i samband med ordern måste rapporteras inom 2 dagar från mottagandet av sändningen med varorna.

11. Garantin och rätten att dra tillbaka från kontraktet gäller inte om produkten påverkas av mekanisk skada av externt ursprung. Därför ska du alltid, innan du hämtar paketet från kuriren, kontrollera om paketet inte har skadats under transporten. Var särskilt uppmärksam på tillståndet för band eller tätningar som fästs på paketet. Om transportbehållare är skadad, eller om tätningarna (band) bryts, ska du inte ta emot sändningen i närvaro av kuriren och förbereda en skada protokoll och kontakta säljaren så snart som möjligt för att klargöra frågan. Kontroll paketet vid leverans är en nödvändig förutsättning för att ta hänsyn till eventuella kundreklamationer för skada eller stöld under transporten.

  § 9
WADY TOWARU, ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI
1.    Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.2.    Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.3.    Sprzedający odpowiada wobec Klienta, na zasadzie rękojmi, za wady fizyczne lub prawne Towaru zakupionego przez tego Klienta w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.

4.    W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

5.    W przypadku stwierdzenia wady Towaru, Klient ma prawo korzystać z przysługującej mu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego np. zgłaszając reklamację.

6.    Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.

7.    W przypadku skorzystania z prawa złożenia reklamacji można wypełnić FORMULARZ REKLAMACJI na Stronie internetowej lub napisać reklamację i odesłać ją wraz z reklamowanym Towarem oraz w miarę możliwości z dowodem zakupu (paragonem albo fakturą na adres: Gospodarstwo Ogrodnicze Krzysztof Woroch, ul. Floriana Krygiera 1, 71 – 001 Szczecin). W formularzu reklamacji Klient wskazuje m.in. swoje oczekiwania co do sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego (zgodnie z art. 560 Kodeksu Cywilnego).

8.    Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego (czternaście dni roboczych) okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania Towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.

9.    W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 kodeksu cywilnego.

10. Nieprawidłowości czy niezgodności związane z zamówieniem należy zgłosić w terminie do 2 dni od momentu otrzymania przesyłki z Towarem.

11. Rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy Towar dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawySprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy kradzieży w transporcie.

 

§ 10

SLUTBESTÄMMELSER

1. Erkännande av enskilda bestämmelser i dessa förordningar på det sätt som föreskrivs i lag för att vara ogiltig eller inte, kommer inte att påverka giltigheten eller verkställbarheten av övriga bestämmelser härav. I stället för den ogiltiga bestämmelsen ska tillämpas regeln som ligger närmast den ogiltiga bestämmelsen och syftet med hela reglementet.

2. Säljaren är inte ansvarig för blockering av administratörerna av e-postservrar som stöder e-postklient meddelanden Säljare e-post adress som anges av kunden och för att avlägsna och blockering av e-post som skickas av säljaren av programvaran installerad på datorn som används av kund.

3. Säljare är inte ansvariga för transaktioner som gjorts av obehöriga tredje parter som fått tillgång till Kundens konto i butiken som en följd av förlust eller avslöjande av kunden användarnamn eller lösenord till detta konto.

4. I händelse av en tvist mellan parterna har kunden möjlighet att dra nytta av utomrättsliga medel för att hantera klagomål och upprättelse.

5. I frågor som inte på Shop hemsida är tillämpliga bestämmelser i polsk lag, framför allt de lagar som nämns i förordningarna.

  § 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.2.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, które obsługują wiadomości e-mail Klienta przesyłania wiadomości Sprzedającego na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail wysłanych przez Sprzedającego przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.3.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w Sklepie w wyniku utraty lub ujawnienia przez Klienta loginu lub hasła do takiego konta.

4.    W razie zaistnienia między Stronami sporu, Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

5.    W sprawach nieuregulowanych na stronie Sklepu znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przywołanych w Regulaminie ustaw.