ÄR DET VÄRT ATT KLIPPA JORDGUBBSBLADEN EFTERFRUKTSÄTTNINGEN?

Om våra jordgubbar efter skörd ser bra ut, dvs. om man inte ser en massa sjukdomar eller skadedjur (särskiltspindelkvalster) på bladen, om jordgubbarna inte är alltför ogräsiga och verkar vara i god form, tror jag inte att det ärnågon större idé att klippa bladen.Men om plantorna inte ser bra ut, dvs. om bladen är kraftigt infekterade avmjöldagg, vitfläck eller spindelkvalster (mikroskopiskt grönt spindelkvalster), är det utan tvekan bättre att klippa dem.För att detta ska vara meningsfullt bör det dock göras så snart som möjligt efter skörden och de avklippta bladenbör tillsammans med ogräset omedelbart avlägsnas från planteringen. En tidig klippning av bladen ger jordgubbarnamer tid att förnya sig, dvs. att återfå sina blad till hösten. Klippta växtdelar kan vara en smittkälla för nyuppkomnablad. Ju tidigare vi tar bort denna källa, desto bättre blir det för grödan och desto lättare blir den slutligaogräsrensningen.

VÄXELBRUK VID JORDGUBBSODLING. VILKA GRÖDOR BÖRINTE PLANTERAS EFTER JORDGUBBAR? VILKENFÖRFRUKT ÄR BÄST?

Det har visat sig att det finns ett samband mellan förfrukten och jordgubbsskördens höjd och kvalitet. Vissajordgubbssorter är lätt infekterade av svampen Verticillium dahliae , som är orsaken till en farlig sjukdom irotsystemet – Verticilliosis.Jordgubbar bör därför inte planteras efter växter som på grund av sin känslighet förpatogenen kan orsaka jordansamling, t.ex. björnbär, hallon, vinbär, potatis, tomater, gurkor, kålväxter och naturligtvisjordgubbar.En bra förfrukt är baljväxter (lupin, ärtor, bönor, vicker), lök samt rotfrukter (morötter, persilja, selleri,betor). Och utmärkta förfrukter är spannmål, raps, senap ochuppmärksamhet: sammet. Särskilt senap och sammet,tack vare den fytosanitära effekten på jorden, bekämpar effektivt patogena svampar, inklusive inte bara Verticillium,utan även Phytophtora och Fusarium, samt mycket farliga jordnematoder.

HUR ODLAR MAN VILDA JORDGUBBAR/SMULTRON?

Det är inte svårt att odla alpina jordgubbar, och med tanke på deras obestridliga smak och hälsofördelar är det värt attavsätta några kvadratmeter i varje trädgård, oavsett hur liten den är. Alpina jordgubbar växer och bär frukt bra i allajordar med god trädgårdsodling, dvs. inte övervuxna med ogräs, inte alltför vattenmättade, näringsrika osv. Planteradem inte på jordar som är mycket lätta (djup sand, grus), liksom på tunga lerjordar – där kommer det alltid att varasvårt att upprätthålla rätt fukt- och luftförhållanden. Jordens reaktion bör vara lätt sur (pH 5,5-6,5). Några veckor föreplantering är det värt att sprida lite kompost eller gammal, torkad gödsel. Alpina jordgubbar älskar, liksom sinajordgubbskamrater, solen, men lite skugga skadar dem inte. liksom jordgubbar kan vi plantera dem praktiskt tagetunder hela växtsäsongen. För att anlägga en ”plantage” är det lättaste sättet att använda färdiga sticklingar i kruka (påvår gård kan du köpa starkt rotade sticklingar av jordgubbar i fyra sorter).Innan du planterar vilda jordgubbar är det lämpligt att anlägga en bädd, t.ex. 1,2 m bred. På en sådan åker kan viplantera t.ex. 3 rader jordgubbar, och i en rad var 15-20 cm från varandra. Vi rekommenderar inte tätare plantering,eftersom överdriven täthet av vilda jordgubbar inte ökar avkastningen. Tvärtom kommer jordgubbar som växer för tättatt producera mindre och mindre söta frukter (på grund av brist på tillräckligt med solljus), samt på grund av att det ärmycket svårare att ventilera växtbädden, risken för svampinfektioner kommer att öka.

HUR MÅNGA ÅR KAN MAN ODLA JORDGUBBAR PÅSAMMA PLATS?

I genomsnitt tre till fyra år. Längre tid än så är inte meningsfullt. Det beror på flera faktorer: Markförhållanden – pålättare men bördiga, humusrika och genomsläppliga jordar håller sig jordgubbarna längre än på kalla, tunga ochblöta jordar.Sort – vissa sorter är mer motståndskraftiga mot jordnematoder och sjukdomar i rotsystemet (t.e x .den gamla, goda Senga Sengana) och andra är mindre motståndskraftiga. De mindre motståndskraftiga är vanligtvisefter 3 år (och ibland även efter 2 år) endast lämpliga ”för plöjning”. Mer motståndskraftiga sorter kan bära frukt påen plats i 4 år, och ibland till och med 5 år. graden av ogräsangrepp – på de tomter som inte förberetts omsorgsfullt,dvs. starkt övervuxna med krasse och andra besvärliga ogräs är det inte värt att bry sig om. Det är bättre att t.ex.efter 2 år ta bort denna odling och plantera nya jordgubbar på en annan, bättre förberedd plats

SKYDDA JORDGUBBAR MOT FROST

De olika sorterna skiljer sig avsevärt åt när det gäller vinterhärdighet. Vi har känt många av dem i många år och vetatt de är perfekt anpassade till våra klimatförhållanden. De fryser sällan, även under mycket stränga vintrar.På senare år har dock många sorter som odlats i länder med ett varmare klimat än vårt dykt upp påfröplantationsmarknaden. I allmänhet är dessa sorter mycket attraktiva när det gäller fertilitet, fruktskönhet, smak ochmotståndskraft mot vissa sjukdomar, men en sak som de har gemensamt är att de inte är helt bevisat vinterhärdiga.Därför rekommenderar jag att man täcker dem inför vintern med vit fleece (helst den tjockare, dvs. P-50, men P-23kan också användas), samt vanlig halm eller perforerad folie. täckningen görs bäst på senhösten eller i början avvintern, när plantorna redan är i vila och marken är frusen. Täckningen garanterar naturligtvis inte att deövervintrande plantorna har en temperatur > O °C, men den skyddar dem från frostiga, uttorkande vindar och minskarockså temperaturamplituden i plantornas omedelbara närhet. Med andra ord kommer täckningen av jordgubbarna attskapa avskilda och mer eller mindre konstanta övervintringsförhållanden för dem utan drastiskatemperatursvängningar. Vi måste vara medvetna om att även den bästa täckningen kanske inte är effektiv omplantorna går in i vintervilan i dåligt skick, dvs. försvagade, kraftigt infekterade av bladsjukdomar och med tydligatecken på näringsbrist. Därför måste vi komma ihåg att gödsla och skydda jordgubbarna ordentligt efter skörd. Friskaoch välbetade plantor, med en adekvat tillgång till stärkelse, kommer säkerligen att övervintra bättre än sjuka ochhungriga plantor. när det gäller amatörodlingar (där det vanligtvis finns ett större val av plats för jordgubbar än när detgäller stora fält), rekommenderar jag alltid att man hittar den bästa platsen för en ny plantering av jordgubbar. Helstbör de planteras på en avskild plats som inte är utsatt för starka vintervindar men naturligtvis som gott om solsken.Under sådana förhållanden (ytterligare skydd skadar naturligtvis inte) finns det goda chanser till god övervintring ävenför de sorter som anses vara mycket frostkänsliga.

TA BORT ROTSTOCKARNA?

Detta är ett av de viktigaste underhållsstegen vid odling av jordgubbar. Om vi skulle avstå från det skulle vårajordgubbar snart bli överbefolkade och det skulle inte leda till något bra, dvs.: en alltför hög planttäthet främjar inteen ordentlig luftning, vilket leder till ökad fuktighet i grödan och ökar risken för svampinfektioner, särskilt gråmögel.För många plantor per ytenhet innebär att de enskilda plantorna börjar konkurrera med varandra om vatten och ljus.Resultatet blir att frukten föds finare och, berövad på solljus, blir mindre söt. det är bäst att ta bort röta innansticklingarna börjar slå rot. Ju tidigare desto bättre. Jordgubbsplantan vet tack vare sitt ”förstånd” att eftersom deninte kan föröka sig vegetativt (vi gör det omöjligt genom att ta bort stjälkarna) måste den göra det generativt, det villsäga blomma och bära frukt (och frön). Med andra ord stimulerar en tidig borttagning jordgubbsplantorna att skapafler blomknoppar för nästa år, vilket leder till ökad avkastning. Det är inte svårt att ta bort utlöpare. Allt du behöver ären vilja att göra det och en vass kniv, kanske en sekatör.

HUR MAN PLANTERAR JORDGUBBAR TÄTT? VAD ÄR DETBÄSTA AVSTÅNDET?

Tja, man vill plantera jordgubbar så tätt som möjligt och hoppas på en hög avkastning. Å andra sidan finns det enrimlig gräns för antalet plantor per ytenhet, och överbefolkning kommer att leda till att enskilda plantor konkurrerarmed varandra om vatten och näringsämnen, och den mognande frukten kommer på grund av brist på tillräckligt medsolljus att bli finare och inte så söt som den skulle kunna vara. På grund av den ökade luftfuktigheten i ett områdemed överbefolkade plantor är förhållandena dessutom gynnsamma för olika svampinfektioner, särskilt gråmögel. Pågrundval av min mångåriga erfarenhet rekommenderar jag att man inte planterar tätare än 6 plantor per 1 m2 , ochstarkt växande sorter ännu mindre, dvs. max. Jag rekommenderar inte att man planterar tätare än 6 plantor per 1 m2 ,och starkt växande sorter ännu mindre, dvs. max. 5 per 1 m2. Därför kan jag föreslå ett avstånd på t.ex. 35cmx60cmeller 25cmx70cm eller 20cmx80cm. Vi får inte glömma att under de följande odlingsåren kommer en del av de ungasticklingarna, trots att vi tar bort de växande utlöparna, alltid att lyckas rota sig och därmed kommer planttätheten attöka, vare sig vi vill det eller inte. Dessutom är det värt att komma ihåg att breda stigar mellan raderna gör det lättareatt ta hand om vår ”plantage”. – ogräsrensning, eventuell besprutning och även skörd av frukten.